Home » Materiały dla studentów

Archiwum

Materiały dla studentów

Spotkanie 17.05.2022 (dr Jan Andrzejewski) – MATERIAŁY
PLIKI:
1) Spotkanie 17.05.2022 – kazusy oraz zagadnienie (PDF)
2) Spotkanie 17.05.2022 – PREZENTACJA (PDF)

***

Z uwagi na sytuację pandemiczną i związane z tym prowadzenie zajęć w formie zdalnej na platformie MS Teams –
materiały związane z poszczególnym kursem zajęcia prowadzący zamieszczają w odpowiednich zespołach na tejże platformie.

ARCHIWUM
Materiału z roku akademickiego 2019/2020

PROF. WOJCIECH DAJCZAK

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Wojciech Dajczak
Przedmiot: Prawo rzymskie
Tryb studiów:
Hasło dostępu do pliku: „Papinianus
Zasady ogólne dot. przedmiotu „prawo rzymskie” 2018-2019
Zarys wykładu „prawo rzymskie” – 2018-2019. Cz1

Zarys wykładu „prawo rzymskie” – 2018-2019. Cz2


DR JAN ANDRZEJEWSKI

PRZEDMIOT: Łacińska terminologia prawnicza i retoryka (LTP)
Rok akademicki: 2019/2020
Prowadzący: dr Jan Andrzejewski
Tryb studiów: niestacjonarne
Hasło dostępu do plików: „LTP”
Materiały:
LTP – formuła zaliczenia 2019-2020
Przykładowy arkusz egzaminacyjny – 2019-2020
Kazus z I wykładu – przykładowe rozwiązanie
LTP – wykład nr 1 – (7.12.2019) – PREZENTACJA
Wykład nr 1 – Literatura dodatkowa – lex retro non agit
LTP – wykład nr 2 – (14.12.2019) – PREZENTACJA
Wykład nr 2 – Literatura dodatkowa – lex specialis na przykładzie art. 388 k.c.
LTP – wykład nr 3 – (11.01.2020) – PREZENTACJA
Wykład nr 3 – Literatura dodatkowa – uchwała SN (gravamen)
LTP – wykład nr 4 – (18.01.2020) – PREZENTACJA
Wykład nr 4 – Literatura dodatkowa – wyrok SA (ius cogens)
LTP – wykład nr 5 – (25.01.2020) – PREZENTACJA
Wykład nr 5 – Literatura dodatkowa – negotiorum gestio (prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia)

LISTA ZAGADNIEŃ (po V wykładzie, czyli lista ostateczna = obowiązująca na zaliczenie) – PLIK PDF (klik!) 

 

PRZEDMIOT:  Wielcy prawnicy oraz ich wpływ na historię i rozwój prawa prywatnego
Prowadzący: dr Jan Andrzejewski
Tryb studiów: stacjonarne/niestacjonarne
Hasło dostępu do plików:Wielcy
Formuła zaliczenia – Wielcy prawnicy… 2019/2020
Wielcy prawnicy – przykładowy egzamin pisemny
Wykład nr 1 – Wprowadzenie 2019-2020 (PDF)

Plan wykładów (prezentacje w pliku PDF będą pojawiać się na bieżąco – hasło „Wielcy”)

Wykład nr 2 – Polska. Wprowadzenie / okres międzywojenny – Longchamps de Berier i Domański (PDF)
Wykład nr 3 – Wczesny PRL. Gwiazdomorski i Przybyłowski (PDF)
Wykład nr 4 – Polska – PRL i czasy współczesne – Radwański (PDF)
**
Wykład nr 5 – Juryści rzymscy okresu klasycznego. Wprowadzenie, Gaius (PDF)
Wykład nr 6 – Juryści rzymscy okresu klasycznego. Ulpian, Cervidius Scaevola (PDF)
Wykład nr 7-8 – Justynian i Trybonian (PDF)
Wykład nr 9 – Glosatorzy. Irneriusz i Akursjusz (PDF)
Wykład nr 10 – Konsyliatorzy. Bartolus (PDF)
Wykład nr 11 – Humanizm prawniczy: Cujacius i Donellus (PDF)
Wykład nr 12 – Racjonalizacja prawa. Podejście niemieckie. Thomasius, Leibnitz, Wolff (PDF)
Wykład nr 13 – W kierunku Code Civil. Pothier i Portalis (PDF)
Wykład nr 14 – Kraje niemieckie. Savigny, Windscheid, Jhering (PDF)
Wykład nr 15 – Szwajcaria. Huber (PDF)

 

MODULE TITLE: Great jurists and their impact on history and development of Private Law
Lecturer: Dr. Jan Andrzejewski
Mode: Erasmus (AMU-PIE)
Password:Great
Materials:
Information about exams (2019-2020)
Lecture 1 – Introduction

Schedule (presentations will be updated – password: „Great”)

Lecture 2 – Poland during interwar period (1918-1939). Longchamps de Berier, Domański (PDF)
Lecture 3Poland after 1945. Przybyłowski, Gwiazdomorski (PDF)
Lecture 4 – Poland around 1989. Radwański (PDF)
***
Lecture 5 – Roman jurists: Introduction + Gaius (PDF)
Lecture 6 – Roman jurists: Ulpian, Cervidius Scaevola (PDF)
Lecture 7-8 – Justinian and Tribonian (PDF)
Lecture 8 – Glossators: Irnerius and Accursius (PDF)
Lecture 9 – Postglossators.Bartolus (PDF)
Lecture 10 – Legal humanism. Cujacius and Donellus (PDF)
Lecture 11 – Rationalization. Thomasius, Leibnitz, Wolff (PDF)
Lecture 12 – Toward the French Civil Code. Pothier, Portalis (PDF)
Lecture 13/14 – Toward the German Civil Code. Savigny, Windscheid, Jhering (PDF)
Lecture 15 – Switzerland. Huber (PDF)

 

ARCHIWUM

PRZEDMIOT: Łacińska terminologia prawnicza i retoryka (LTP)
Rok akademicki: 2018/2019
Prowadzący: dr Jan Andrzejewski
Tryb studiów: niestacjonarne
Hasło dostępu do plików: „LTP”
Materiały:
LTP na NSP – formuła zaliczenia 2018/2019
Przykładowy arkusz egzaminacyjny – 2018-2019
LTP – wykład nr 1 (15.12.2018) – prezentacja
Wykład nr 1 – kazus – przykładowe rozwiązanie
Wykład nr 1 – Literatura dodatkowa – lex retro non agit
LTP – wykład nr 2 (15.12.2018) – prezentacja
Wykład nr 2 – Literatura dodatkowa – lex specialis na przykładzie art. 388 k.c.
LTP – wykład nr 3 (12.01.2019) – prezentacja
Wykład nr 3 – Literatura dodatkowa – uchwała SN (gravamen)
LTP – wykład nr 4 (19.01.2019) – prezentacja
Wykład nr 4 – Literatura dodatkowa – wyrok SA (ius cogens)
LTP – wykład nr 5 (26.01.2019) – prezentacja
Wykład nr 5 – Literatura dodatkowa – negotiorum gestio (prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia)

Lista zagadnień – OSTATECZNA (po V wykładzie)