Home » Pracownicy » Prof. Ewa Borkowska-Bagieńska

Archiwum

Prof. Ewa Borkowska-Bagieńska

historyk państwa i prawa, dr hab., prof. UAM

Pokój 104
Tel. 829-42-79

Członek Towarzystwa Badań nad Oświeceniem, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – zastępca sekretarza generalnego. Pracę na Wydziale podjęła w 1965 r., kolejno: asystent, st. asystent, adiunkt, docent, prof. UAM.

Członek sądu polubownego przy Izbie przemysłowo-Handlowej, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (1998-2002), członek dwóch rad wydawniczych i stały recenzent programów „Tempus”, wiceprzewodnicząca Wielkopolskiej Fundacji Wschodniej, członek Rady Fundacji Poznań-Ille-et-Vilainè, stały recenzent podręczników dla Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Autorka ponad 60 publikacji (włączając teksty popularnonaukowe i publicystyczne). Główne publikacje:

  • Cechowe prawo gospodarcze w miastach Wielkopolski w XVII w. (1977);
  • Zbiór praw sadowych Andrzeja Zamojskiego (1986);
  • (wspólnie z B. Lesińskim) Historia prawa sadowego (wyd. I – 1995, wyd. II poprawione – 1999);
  • współredakcja z H. Olszewskim: Historia prawa — Historia kultury. Liber memorialis Vitoldo Maisel dedicata;
  • Nowożytna myśl polityczna w Polsce 1740-1780, w: Studia z dziejów polskiej myśli politycznej (1992);
  • Prawo i gospodarka. Refleksje o prawnych instrumentach oddziaływania na gospodarka, w: Gospodarka. Administracja. Samorząd, pod red. H. Olszewskiego i B. Popowskiej (1997).

Wyróżniona nagrodami ministra za doktorat i habilitację, odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

Odbyła staże naukowe na wydziałach prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, University of Toledo, Iowa University (finansowane przez Amer. Bar Ass.) oraz Whittier School of Law (Los Angeles) połączone z wykładami, w Uniwersytecie w Rennes (Francja), Uniwersytecie w Aberysthwyth (Anglia), Uniwersytecie w Leuwen (Belgia) – wykłady.

Prodziekan, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM, przez cztery kadencje członek Senatu, przewodniczący i członek Komisji Dyscyplinarnej dla studentów. Koordynator i współkoordynator programu „Tempus”.